تبلیغات
آموزش رانندگی - نرخ جریمه های رانندگی


نرخ جریمه های رانندگی - هنگام آموزش رانندگی به تخلفات رانندگی توجه کنید

براساس اعلام رئیس پلیس راهور ناجا نرخ جریمه های جدید به شرح زیر می باشد:توجه نکردن به فرمان ایست پلیس یا توجه نکردن به مراقبین عبور دانش آموزان یا پلیس مدرسه ۵۰هزار تومان
جریمه رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان ۲۰۰هزار تومان

حرکات نمایشی، دورزدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ ۱۰۰هزار تومان

سرعت غیرمجاز ۱۰۰هزار تومان

سبقت غیرمجاز ۱۰۰هزار تومان

عبور از چراغ قرمز ۱۰۰هزار تومان

حرکت مارپیچ ۱۰۰هزار تومان

حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها ۱۰۰هزار تومان

عبور از محل ورود ممنوع ۵۰هزار تومان

تجاوز به چپ از محور راه ۵۰هزار تومان

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۵۰هزار تومان

دور زدن در محل ممنوع ۵۰هزار تومان

استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ۵۰هزار تومان

نقص فنی در سیستم روشنایی شب ۵۰هزار تومان

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی در ساعات غیرمجاز ۵۰هزار تومان

توجه نکردن به فرمان ایست پلیس یا توجه نکردن به مراقبین عبور دانش آموزان یا پلیس مدرسه ۵۰هزار تومان

حمل بار غیرمجاز ۵۰هزار تومان

رعایت نکردن حق تقدم ۴۰هزار تومان

نصب پلاک های متفرقه ۵۰هزار تومان

در آغوش داشتن اطفال هنگام رانندگی ۵۰هزار تومان

پارک دوبله در محل ایستادن ممنوع ۵۰هزار تومان

سبقت از سمت راست ۵۰هزار تومان

توقف و سد معبر در میادین ۵۰هزار تومان

استفاده از شیشه دودی ۵۰هزار تومان

حرکت نکردن وسیله نقلیه بین دو خط ۴۰هزار تومان

سوار و پیاده کردن مسافر در محل های غیرمجاز ۴۰هزار تومان

عبور کامیون ها و اتوبوس ها در خط سرعت بزرگراه ها ۵۰هزار تومان

توقف روی خط عابر پیاده ۲۰هزار تومان